SOL·LICITUDS RELATIVES AL MÒDUL D’FCT

EXEMPCIÓ

Es pot sol·licitar quan s'acrediti experiència laboral, com a mínim, d'un any a jornada completa, en un camp professional relacionat directament amb el Cicle Formatiu.

AJORNAMENT

Per tal de no exhaurir el nombre de convocatòries possibles, l’alumne pot sol·licitar a la Direcció del centre educatiu l’ajornament de les pràctiques, si abans que el centre les planifiqui es donen o es preveuen que hi pot haver determinades circumstàncies que puguin impedir cursar-les en el període que tenia assignat.

RENÚNCIA

-     L’alumne pot sol·licitar la renúncia voluntària de la matrícula d'FCT. La renúncia implica que la convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.

-     La renúncia s’ha de fer per escrit, i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d’avaluació que determina l’accés a les pràctiques formatives. Al butlletí de qualificacions de l'alumne constarà l'expressió “RENÚNCIA”.

Procediment:

-     Informar de la situació al tutor/a d’FCT.

-     Emplenar la sol·licitud i indicar què es demana.

-     Adjuntar la documentació que es requereix.

Lliurar-la a Secretaria del centre dins els terminis establerts.