CONVALIDACIONS FP

CONVALIDACIONS DE MÒDULS FORMATIUS D’FP A PARTIR D’ALTRES ESTUDIS

Aquells alumnes matriculats a FP i que ja han cursat altres estudis universitaris o d’FP poden demanar la convalidació dels mòduls formatius que considerin que són susceptibles de convalidació.

Depenent dels estudis als que estiguis matriculat i dels que ja has cursat, algunes de les convalidacions les podrà resoldre el centre, d’altres, en canvi, les haurà de resoldre el MECD.

Procediment:

-        Hauràs de revisar si els estudis que vares cursar són Títol LOGSE o LOE.

-        Consulta al quadre següent si resoldre la convalidació que vols demanar és competència del centre o del MECD.

-        Segons pertoqui emplena la sol·licitud de convalidació.

  1. Sol·licitud convalidació mòduls (resol el centre) 
  2. Sol·licitud convalidació mòduls (resol el MECD)

-        Lliura la sol·licitud a Secretaria juntament amb la documentació que es demana en cada cas durant el mes d'octubre.

CONVALIDACIÓ DE MÒDULS FORMATIUS D’FP A PARTIR DE CERTIFICATS DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Aquell alumnat matriculat a estudis d’FP que estigui en possessió de certificats de qualificació professional o al que se li han acreditat unitats de competència professional pot sol·licitar la convalidació d’aquells mòduls susceptibles de ser convalidats.

Procediment:

-       Revisa al quadre següent si compleixes els requisits formatius per sol·licitar la convalidació. Alguns mòduls formatius requereixen unitats de competència corresponents a més d’una qualificació professional per a poder ser convalidat.

Emplena la següent sol·licitud i lliura-la juntament a la documentació que es demana a Secretaria del centre durant el mes de setembre.