IMPARTICIÓ DE LES ESPECIALITATS FORMATIVES

CORRESPONENTS A LES COMPETÈNCIES CLAUS DE NIVELL 2

QUÈ són els certificats de professionalitat?

Els certificats de professionalitat, regulats per RD 34/2008, són instruments d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals dins l’àmbit de l’administració laboral.

Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això afecti la regulació de l’exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Són expedits pel Servei d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Hi ha certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

S’obtenen mitjançant dues vies:

  • Superant tots el mòduls que integren el certificat de professionalitat.

  • Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

El catàleg de certificats de professionalitat s’agrupa en 26 famílies professionals.

Per a poder fer els mòduls que integren el certificat o per seguir el procediment d’avaluació i acreditació, les persones interessades han de complir uns requisits de titulació.

En què consisteix el curs d’impartició de les competències claus de nivell 2?

El curs consta dels següents mòduls:

MÒDULS

CÒDIC

Nº HORES TOTALS

LLENGUA CASTELLANA

FCOV22

120 h.

LLENGUA CATALANA

FCOV24

135 h.

MATEMÀTIQUES

FCOV23

120 h.

ANGLÈS

FCOV05

180 h.

TOTAL

 

555 h.

La distribució horària prevista és:

MÒDUL

Nº HORES SETM.

LLENGUA CASTELLANA

6 h.

LLENGUA CATALANA

7 h.

MATEMÀTIQUES

6 h.

ANGLÈS

9 h.

TOTAL

28 h.

Les classes es desenvoluparan de dilluns a divendres, de 15’30 a 21’30 h., a les aules del CEPA .

El calendari del curs és:

Data d’inici: sense confirmar

Data de finalització: sense confirmar

El perfil de l’alumnat que pot accedir a questes accions formatives és: treballadors/es desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que no tenen cap titulació professional ni cap titulació acadèmica per poder accedir als estudis corresponents a qualcun dels certificats de professionalitat de nivell 2 del catàleg nacional i, a més, no estan en disposició d’accedir a la prova d’avaluació de competències bàsiques de nivell 2 pel seu baix nivell formatiu. El col·lectiu de desocupats ha de cobrir un mínim del 80% del total de places i en cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 20% màxim de persones ocupades. Es prioritzaran els alumnes joves entre 16 i 30 anys i els majors de 45 anys.

Les inscripcions es fan al CEPA. Hi haurà selecció dels alumnes.

En acabar el curs amb aprofitament, els alumnes reben el corresponent certificat expedit pel SOIB, que els acredita per poder iniciar la formació dels certificats de professionalitat de nivell 2 que vulguin.

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAUS DE NIVELL 2 i 3

DINS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LA CAIB

Amb l’objectiu de facilitar a les persones que, per no tenir la titulació requerida, necessiten adquirir les competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació dels certificats de professionalitat de nivell 2 i 3, el SOIB, a través dels centres d’adults (CEPA), convoca les proves d’avaluació de les competències claus de nivell 2 i 3 en: llengua castellana, llengua catalana, matemàtiques i anglès, dins l’àmbit territorial de la CAIB.

Les convocatòries 2018 són aquestes:

PROVES

AVALUACIÓ COMPETÈN-CIES CLAU

ANY 2018

16 i 17 de gener

11 i 12 de juny

15 i 16 de febrer

10 i 11 de setembre

12 i 13 de març

10 i 11 d’octubre

12 i 13 d’abril

12 i 13 de novembre

10 i 11 de maig

10 i 11 de desembre

Els destinataris són: les persones que vulguin obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o nivell 3 i que no tinguin els requisits acadèmics necessaris. Les persones interessades poden triar el CEPA que vulguin (dels qui participen en aquest procés) per fer la prova.

Les proves consten dels següents mòduls:

-Comunicació en llengua castellana nivell 2 / 3.

-Comunicació en llengua catalana nivell 2 / 3.

-Competència matemàtica nivell 2 / 3.

-Comunicació en llengua estrangera (anglès) nivell 2 / 3.

L’estructura de les proves de competències clau és la següent:

  • Comunicació en llengua castellana, en llengua catalana i en llengua estrangera (anglès): Comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Cada àrea avaluada tindrà una puntuació de 2’5 punts.

  • Competència matemàtica: Nombres, mesures, geometria, àlgebra, estadística i probabilitat.

Per a cada un dels mòduls, hi ha la possibilitat de sol·licitar l’exempció, acreditant que es tenen unes certificacions acadèmiques equivalents amb la corresponent