PROVA D’ ACCÉS UIB

El CEPA CALVIÀ ofereix un curs de preparació per a les proves d'accés a la Universitat per als majors de 25 anys, que té en compte les novetats recollides a la darrera normativa aprovada pel Consell d’Universitats. Segons aquesta normativa, l’estructura de les proves és la següent:

Part comuna: La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

  • Comentari de text.
  • Llengua catalana (examen tipus test, nivell B).
  • Llengua castellana (examen tipus test).
  • Llengua estrangera; es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès

Part específica (en funció de la carrera que es vulgui estudiar)
Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau. En funció de l'opció triada el candidat tindrà preferència per a l'admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement (vinculació opcions i estudis universitaris).

 Opció A: Arts i Humanitats

     Matèria obligatòria: Literatura

     Matèria optativa (triar-ne una)

              Història

              Història de l'Art (Tutoria)

              Filosofia (No s’imparteix al centre)

 Opció B: Ciències

         Matèria obligatòria: Matemàtiques

         Matèria optativa (triar-ne una)

              Biologia

              Física (No s’imparteix al centre)

              Química (No s’imparteix al centre)

 Opció C: Ciències de la Salut

     Matèria obligatòria: Biologia

      Matèria optativa (triar-ne una)

            Matemàtiques

            Física (No s'imparteix al centre)

            Químca (No s’imparteix al centre)

 Opció D: Ciències Socials i Jurídiques

     Matèria obligatòria: Història

     Matèria optativa (triar-n e una)

            Literatura

            Economia (No s'imparteix al centre)

            Geografia (No s’imparteix al centre

            Matemàtiques

□ Opció E: Enginyeria i Arquitectura

     Matèria obligatòria: Matemàtiques

       Matèria Optativa (triar-ne una)

       □ Dibuix Tècnic (No s'imparteix al centre )

       □ Economia (No s'imparteix al centre)

       □ Física (No s'impartreix al Centre)

 

PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS

Les persones majors de 45 anys que no tenguin cap titulació acadèmica que els habiliti per a accedir a la universitat per altres vies, ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés adaptada.
A més d’haver de superar les assignatures de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Comentari de Text, l’avaluació de l’alumne/a es completarà amb una entrevista personal.

ADRECES ELECTRÒNIQUES D’INTERÈS : www.uib.es